FirePower töötuba

 

Töötuba TULE JÕUD pakub maagilisi elamusi, ideid loovuse ja meeskonnavaimu arendamiseks, võimalust võtta riske turvalises keskkonnas, ruumi iseendaga kohtumiseks.

Mida oodata töötoast
Tere tulemast rituaal.
​Tule saamise lugu – kuidas kohtusid inimene ja tuli ja kuidas tuld vanadel aegadel kasutati.
Lähtuvalt osalejate soovist hakkame valmistama tuleskulptuure (meeskonnatöö) või õpime tuletrikke ja tuletantsu (individuaalne tegevus).
Tuleskulptuuride valmistamiseks otsime kohapealt loodusest põnevaid ja sobilikke materjale, loome igale skulptuurile taustaloo ja õpime eritehnikaid, kuidas tuleskulptuure efektsemalt põletada. Protsessi lõpus põletame skulptuure ja osalejatel on võimalus osaleda interaktiivses tuleetenduses.
Tuletrikkide õppimine algab tuletantsu tehnikate õppimisest mittepõlevate tsirkusevahenditega. Sellele järgneb isiklike tulevahendite meisterdamine professionaalide juhendamisel. Töötoa lõppedes  saab iga soovija võimaluse tulega tantsida ja teistele esineda.
Lõpurituaal, võimalus vahetada muljeid ja tagasisidet.

NB!!!!
Peame oma töös väga oluliseks osalejate ohutuse tagamist. Seetõttu juhendame põhjalikult, milliseid riideid kanda, kuidas tuliste vahenditega ümber käia ja kuidas tagada tuleohutust.

Koht: Luidja Tsirkusetalu, Hiiumaa või osaleja poolt pakutud tulesobilik asukoht
Aeg: üks töötuba kestab 3-6 tundi
Keel: eesti, inglise, saksa ja kehakeel 
Grupi suurus: kuni 24 inimest
Saada hinnapäring ja küsimused aadressil tsirkusetalu@gmail.com

Osalejad räägivad
„Tuli on juba oma olemuselt selline müstiline ja kuidagi püha. Ta mõjub tavatuna ja tekitab sellise piduliku tunde. Alati nendelt tuleüritustelt ära minnes on selline mõnus meeliülendav tunne kohe päris pikalt jäänud kestma.“
Merje (38), riigitöötaja

Kohe esimese asjana tahan ma öelda, et mulle on alati meeldinud see seltskond, kes tuld tahavad teha. Nad on lihtsalt lahedad. Ja teiseks vist on oluline see, et tuli aitab või õpetab liigutusi ja keha paremini kontrollima. Ma oma igapäevaelus pean päris tihti olema laval ja esinema. Tuli on mind õpetanud paremini konstentreeruma sellele, mis on oluline. Tuli on kui partner, mis nõuab väga intensiivselt tähelepanu. Ehk siis jah, keskendumist olen õppinud ja kindlasti hoopis uudse nurga alt olen saanud juurde ka esinemisjulgust.“
Svetlana (41), eripedagoog, loovterapeut

Töötuba teevad Helena Ehrenbusch (Eesti) ja Ulrike Jäger (Saksamaa). Rohkem infot siin.

************

 


​TAGASI JUURTE JUURDE

Oleme töötanud välja töötubade seeria, mille nimeks sai \”Tagasi juurte juurde\”. See idee sündis meie isiklikust huvist õppida paremini tundma ümbritsevat maaima, soovist jõuda lähemale oma lätetele ning saada paremat kontakti loodusega. Lähtepunktiks võtsime neli elementi, mille kaudu iidsetest aegadest on püütud seletada maailma ja selle toimimist.

Uurisime, kust me saame energiat ja jõudu, millest sündis töötuba Tule jõud
Otsisime võimalusi lõõgastumiseks ja tasakaalu saavutamiseks,  millest sündis töötuba Vee kulgemine
Töötasime oma emotsioonidega ja avastasime nende algupära, millest sündis töötuba Õhu tunne
Toitsime oma kujutlusvõimet ja kehamälu, millest sündis töötuba Maa mälestused.

Kuna saadud kogemused ja lood on meile olnud äärmiselt inspireerivad, siis otsustasime selle põhjal kokku panna töötubade seeria, läbi mille jagame oma kogemusi huvilistele ning muidugi ootame vastu põnevaid avastusi ühistest tegevustest. 

Workshop FIRE POWER  offers magical experiences, ideas to develop creativity and team spirit, take risks in safe environment, space to meet Yourself.

What to expect from the workshop
Welcome ritual.
​Stories of how the fire and man met. How fire was used in old times.
Depending on Your wishes we will make fire sculptures (group work) or learn to dance and play with fire (individual work).
For making fire sculptures we first look for interesting and suitable materials in the nature, create the background story for every sculpture, and learn special techniques how to burn fire sculptures effectively. At the end of the process we burn the sculptures and all the participants can join the interactive fire performance.
Learning to play with fire starts with learning fire dance techniques with non-burning circus tools. It is followed by the professionally guided preparation of fire tools, and at the end of the workshop everybody has a chance to dance with fire.
Ending ritual, possibility for exchange and feedback.

NB!!!
Safety is a very important aspect of our work. We give thorough instructions, what to wear, how to handle fire tools  and follow fire safty rules.

Location: Luidja Tsirkusetalu in Hiiumaa or fire-suitable venue of Your choice 
Time: one workshop lasts for 3 – 6 hours 
Language: Estonian, English, German and body language 
Group size: up to 24 persons
Price offer and information: tsirkusetalu@gmail.com


Testimonials

„Fire in itself is mystical and somehow holy. It is unusual and makes you feel special. Always when I leave the fire events, I have such festive feeling for quite a long time afterwards.\”
Merje (38), state official

The first thing that comes to my mind is, that I have always liked the people, who want to do fire. They are just very cool. And I guess it is important, that fire helps or teaches how to control better your movements and body. In my everyday life I have to be on stage quite often and perform. Fire has taught me to concentrate on the important things. Fire is as a partner, who demands very intensive attention. So yes, I have learned to concentrate and gained some courage to perform from a very different or new angle.“
Svetlana (41), special pedagogue, creative therapist

Workshop is guided  by Helena Ehrenbusch (Estonia) and Ulrike Jäger (Germany). For more information look here.

************


BACK TO THE ROUTES

We have created a series of workshops, named \”Back to the Roots\”. The idea was born from our personal interest towards the world around us, wish to become closer to our roots and get a better contact to nature. We focused on the four elements, through which people have always tried to explain the world around us.   

We wanted to know, where we get energy of life and courage to risk, from which was created the workshop Fire Power,
We searched for the possibilities to relax and maintain balance, from  which was created the workshop Water Flow,
We worked with our emotions and discovered their sources, from which was created the workshop Air Feeling,
We fed our imagination and body memory, from which was created the workshop Earth Memory.

As the experiences gained and stories heard or read have been really inspiring, we decided to transform it into a workshop series, through which we can share our experiences to interested people. We also invite the participants to share their exciting discoveries of our mutual activities.  

Klikka pildil ja loe edasi

OTSUS nr 13-21.2/22/2225 alusel sai Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse osalise rahuldamise ning toetuse määramise osaliseks.

Projekti nimi: Luidja tsirkusetalu residentuuri kultuuripark ehk RIBURADA METSAMÄNGUDE PARK

Projekti peamine eesmärk on luua vaba aega sisustav, aktiivsust ja loovust soodustav, kultuurisündmuseid pakkuv, kohapaikset keskkonda ja liigirikkust tutvustav, kohaturundust võimaldav keskkond peredele, gruppidele, turistidele, kohalikele elanikele.
Projekti kaudsem eesmärk on aidata kaasa Kõrgessaare piirkonna elujõulisuse jätkusuutlikule arendamisele, piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära rakendamisele, piirkonna aktiviseerimiseks ja populariseerimiseks.
Pargi loomine toob kokku spetsialistid kolmest erineva kogemusega sotsiaalse ettevõtluse vormist. See annab võimaluse vahetada teadmisi ja kogemusi, rikastada oskustebaasi. Hiiumaal tegutsev Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit saab omakorda neid teadmisi kohapeal jagada ja kasutada.
Kultuuripargi loomisel/ehitamisel kohtuvad omavahel erinevate valdkondade spetsialistid (kunstnikud, maastikuehitajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad jmt), erivajadusega inimesed ja kohalikud vabatahtlikud, mis võimaldab valdkondade ülest koostööd parima tulemuse huvides.
Samuti toetab park seda külastavate inimeste ühistegevustes osalemist.

PROJEKTI OODATUD TULEMUSED
​Riburada metsamängude park sisaldab püsiinstallatsioone ja tegevusi, mis moel või teisel peegeldavad kohapaikset kultuuri, looduslikke eripärasid, pakub võimalusi elamuste kogemiseks, kehaliseks aktiivsuseks, hariduseks, mõtteviisi muutumiseks aastaringselt.
Park koosneb nelja tüüpi mängudest (sensomotoorika, aglity treening, sotsiaalsed ja mõttemängud), taimerajast, skulptuuridest ja taiestest, neid ühendavatest radadest ja vaadetest. Suurem osa nähtavast loomingust pärineb ringmajanduse produktidest.
Pargis korraldatakse sündmusi, mis tutvustavad pargi võimalusi, toovad kokku kunstnikke, võimaldavad kaasamist ja integratsiooni erinevate võimetega inimestele. 
Park on avatud avalikkusele kindlate sündmuste raames (näiteks avatud talude päev). Riburada metsamängude parki on igaühel aastaringselt võimalus eelnevalt broneerida.