TÕENDUSPÕHISUS

Sotsiaalne tsirkus on järjest enam tuntust koguv ülemaailmne fenomen, mille sisuks on sotsiaalse heaolu ja õigluse saavutamine tsirkusekunstide abil marginaliseerunud või riskirühma kuuluvate inimeste kaasamise kaudu.

Tsirkus võimaldab alati muudatusi – ta koondab ühtseks tervikuks sotsiaalse ja isikliku arengu, kunstilise väljundi ning haridusliku komponendi.

Sotsiaalne tsirkus omab laiemat tähendust, kui pelgalt meelelahutus ja sisaldab enamat, kui tehniline tsirkuseoskuste õppimine. Seda metoodikat kasutatakse isiklike arengueesmärkide saavutamiseks, sotsiaalsete oskuste õpetamiseks, igapäevaeluoskuste, riskide ja vastutuse võtmise arendamiseks, samuti traumaatilistest kogemustest väljatulemiseks, taastumiseks.

Sotsiaalset tsirkust defineeritakse uuendusliku sotsiaalse sekkumisena, mis põhineb tsirkusekunstidel – klounaad, akrobaatika, trapets, hula, rola-bola, tasakaaluköis, kangas, žongleerimine, mustkunst, monoratas, objektide manipuleerimine, hüpped, painduvus jms.
Esmane eesmärk ei ole mitte tsirkusekunsti õppimine, vaid osalejate isikliku ja sotsiaalse arengu toetamine enesehinnangu tõstmise kaudu. Osalejaid toetatakse ka ühiskonna aktiivseteks liikmeteks saamisel, loovuse väljendamisel ja isikliku potentsiaali rakendamisel.

LOE lisaks meie poolt koostatud Wikipedia artiklist SIIN

EESTI KOGEMUSE PÕHJAL VALMINUD UURIMUSTÖÖ

SOTSIAALNE TSIRKUS on metoodika, kus tsirkusekunste kasutatakse meediumina sotsiaalse õigluse ja heaolu tagamiseks. Andra Ehrenbusch’i uurimistöös (2016) on antud ülevaade sotsiaalse tsirkuse parimatest praktikatest maailmas ning kirjeldatud Eestis rakendatavat sotsiaalse tsirkuse taastuisprogrammi psüühilise erivajadusega inimestele. 
Uurimistöö on leitav SIIN

MIS? KES? KUS?

​* What is social circus?
* Social Circus, a Growing Movement – What is it?
* Circus Arts Therapy

* Cirque du Soleil hallatav sotsiaalse tsrikuse praktikute ülemaailmne kaart
* Sotsiaalse tsirkuse treenerite juhendmaterjalid ja pädevusraamistik. Koostanud: Caravan Circus Network (2014)
* Sotsiaalne tsirkus noortele ThinkCircus

ARTIKLEID SOTSIAALSEST TSIRKUSEST

* Kirjutasime Õpetajate lehte artikli sotsiaalsest tsirkusest koolikeskkonnas – mis, kellele ja millal. Loe SIIT.
Tsirkuse kasu vanuritele “Life Saving Circus”

TEADUSTÖÖD

* Sotsiaalne tsirkus erivajadustega inimestega (2021)
Uurimus leitav SIIT.
* Tampere Ülikooli uurimustöö sotsiaalse tsirkuse mõjudest \”Suu kõrvuni\” (2013)
Studying Social Circus – Openings and Perspectives (2014). University of Tampere
Social Circus – A Guide to Good Practicies. University of Tampere
* Sotsiaalne tsirkus arvudes (2015), Koostanud Cirque Du Soleil
* Kogum uurimusi sotsiaalsest tsrikusest
* Füüsiline kirjaoskus ja kompetentsus
Füüsiline kirjaoskus on motivatsioon, enesekindlus, füüsiline (liikumis)pädevus, teadmised ja oskus mõista ehk võtta vastutus oma kehaliste tegevuste ja aregu eest läbi arengukaare.  Tsirkus on seejuures osutunud üheks tõhusaimaks metoodikaks kõigi nende oskuste arendamisel.  Uurimustöö tulemused näitavad, et tsirkuseprogrammides osalenud 4. ja 5. klassi õpilased näitasid häid tulemusi motoorika arengus ja ühtlasi tundsid ennast ka vaimse võimekuse osas tugevamalt. Osalejad osaksid tuua välja  õnnelikkuse seoseid liikumisaktiivsusega. 
* Vastupanuvõime ja heaolu paranemine
See uurimus seostab omavahel füüsilise kirjaoskuse ja vastupanuvõime ehk “toimetulekuoskuse keerulistes olukordades”. Kui enamasti areneb vastupanuvõime negatiivsete olukordade tagajärjel, siis tsirkus pakub turvalist atmosfääri positiivsete ja jõukohaste väljakutsete kogemiseks. Tulemused näitavad, et tsirkusel on eriti tugev mõju käistumisraskustega ja probleemsete noorte puhul.
2019. aastal läbi viidud uurimus näitab, mil moel on sotsiaalsel tsirksuel positiivne mõju laste vaimsele heaolule, sotsialiseerumisoskustele, oskusele tunda rõõmu ja arendada vastupanuvõimet. 
* Läbikukkumise hirmust ülesaamine
Uurimistöö tulemused näitavad, et arengule ja kasvamisele orienteeritud mõtlemine, mida võib arendada erinevates elu aspektides, on võtmeks elukestvale õppimisele ja heaolule erinevates vanuseastmetes.  Tsirkus loob keskkonna, kus on turvaline läbi kukkuda  ja kus eksimusi peetakse arengu normaalseks osaks.
​​

 

Klikka pildil ja loe edasi

OTSUS nr 13-21.2/22/2225 alusel sai Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse osalise rahuldamise ning toetuse määramise osaliseks.

Projekti nimi: Luidja tsirkusetalu residentuuri kultuuripark ehk RIBURADA METSAMÄNGUDE PARK

Projekti peamine eesmärk on luua vaba aega sisustav, aktiivsust ja loovust soodustav, kultuurisündmuseid pakkuv, kohapaikset keskkonda ja liigirikkust tutvustav, kohaturundust võimaldav keskkond peredele, gruppidele, turistidele, kohalikele elanikele.
Projekti kaudsem eesmärk on aidata kaasa Kõrgessaare piirkonna elujõulisuse jätkusuutlikule arendamisele, piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära rakendamisele, piirkonna aktiviseerimiseks ja populariseerimiseks.
Pargi loomine toob kokku spetsialistid kolmest erineva kogemusega sotsiaalse ettevõtluse vormist. See annab võimaluse vahetada teadmisi ja kogemusi, rikastada oskustebaasi. Hiiumaal tegutsev Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit saab omakorda neid teadmisi kohapeal jagada ja kasutada.
Kultuuripargi loomisel/ehitamisel kohtuvad omavahel erinevate valdkondade spetsialistid (kunstnikud, maastikuehitajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad jmt), erivajadusega inimesed ja kohalikud vabatahtlikud, mis võimaldab valdkondade ülest koostööd parima tulemuse huvides.
Samuti toetab park seda külastavate inimeste ühistegevustes osalemist.

PROJEKTI OODATUD TULEMUSED
​Riburada metsamängude park sisaldab püsiinstallatsioone ja tegevusi, mis moel või teisel peegeldavad kohapaikset kultuuri, looduslikke eripärasid, pakub võimalusi elamuste kogemiseks, kehaliseks aktiivsuseks, hariduseks, mõtteviisi muutumiseks aastaringselt.
Park koosneb nelja tüüpi mängudest (sensomotoorika, aglity treening, sotsiaalsed ja mõttemängud), taimerajast, skulptuuridest ja taiestest, neid ühendavatest radadest ja vaadetest. Suurem osa nähtavast loomingust pärineb ringmajanduse produktidest.
Pargis korraldatakse sündmusi, mis tutvustavad pargi võimalusi, toovad kokku kunstnikke, võimaldavad kaasamist ja integratsiooni erinevate võimetega inimestele. 
Park on avatud avalikkusele kindlate sündmuste raames (näiteks avatud talude päev). Riburada metsamängude parki on igaühel aastaringselt võimalus eelnevalt broneerida.