Meeskonna loovuspäev

 Empowering individuals and teams
Team Building
Corporate Workshops and Events
(incl. Christmas, developmental days etc)
Corporate Retreat

Dive into our colourful world, be part of it, and create it.
Together we will have fun, out-of-box thinking, support and encouragement to fulfill our personal dreams and team goals.
We use circus arts to fulfil Your goals with a fresh perspective and encourage everyone to express their unique talents.
Circus is a wonderful possibility to develop trust and confidence in one another, to see new ideas and possibilities, to void burn-out and to bring laughter to Your life.
Welcome!!

Number of participants: up to 100 people.
Duration of action: half day, full day, long weekend
Activities: according to the agreements you may be introduced up to 12 different circus activities and techniques.
Possibility to work with fire.
Performance by the participators (Yes, by You!).
Location: Luidja Tsirkusetalu the venue of Your proposal. Possibility to work outside or in a circus tent.

Circus Director
Helena Ehrenbusch: dancer and choreographer, movement psychologist, manager of Luidja Tsirkusetalu

Price offers and more information: tsirkusetalu@gmail.com

Indiviidide ja meeskondade jõustamine
Meeskonna areng ja koostöö
Meeskonna sündmused,
sh jõulud, arenduspäevad jne
Suvepäevad

Sukeldu meie värvilisse maailma, ole osa sellest, loo seda ise.
Me oleme koos, et tunda rõõmu koosolemisest, mõleda \”kastist välja\”, toetada ja julgustada teineteist isiklike unistuste ja meeskonna eesmärkide täitmisel. 
Me kasutame tsirkusekunste Teie unistuste täitmiseks uudses valguses ning julgustame igaüht leidma talle eriomaseid andeid
Tsirkus on koht, kus arendada usaldust ja kindlustunnet iseenda ja teiste suhtes, näha uusi ideid ja võimalusi, vältida läbipõlemist ja tuua naeru igapäevaellu.
Ootame teid! 

Osalejate arv: kuni 100 inimest
Kestvus: pool  päeva, terve päev, pikk nädalavahetus
Tegevused: ​lähtuvalt kokkulepetest on Teil võimalik tundma õppida kuni 12 erinevat tsirkusekunsti valdkonda.
Tuletsirkus kokkuleppel.
Etendus osalevate artistide poolt (Jah, Teie endi poolt!).
Asukoht: Luidja Tsirkusetalu või tellija soovitud pinnal. Võimalus viia tegevusi läbi õues või tsirkusetelgis.
Tsirkuse direktor
Helena Ehrenbusch, tantsija ja koreograaf, liikumispsühholoog, Luidja Tsirkusetalu tegevjuht

Hind ja täpsem info: tsirkusetalu@gmail.com

Klikka pildil ja loe edasi

OTSUS nr 13-21.2/22/2225 alusel sai Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse osalise rahuldamise ning toetuse määramise osaliseks.

Projekti nimi: Luidja tsirkusetalu residentuuri kultuuripark ehk RIBURADA METSAMÄNGUDE PARK

Projekti peamine eesmärk on luua vaba aega sisustav, aktiivsust ja loovust soodustav, kultuurisündmuseid pakkuv, kohapaikset keskkonda ja liigirikkust tutvustav, kohaturundust võimaldav keskkond peredele, gruppidele, turistidele, kohalikele elanikele.
Projekti kaudsem eesmärk on aidata kaasa Kõrgessaare piirkonna elujõulisuse jätkusuutlikule arendamisele, piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära rakendamisele, piirkonna aktiviseerimiseks ja populariseerimiseks.
Pargi loomine toob kokku spetsialistid kolmest erineva kogemusega sotsiaalse ettevõtluse vormist. See annab võimaluse vahetada teadmisi ja kogemusi, rikastada oskustebaasi. Hiiumaal tegutsev Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit saab omakorda neid teadmisi kohapeal jagada ja kasutada.
Kultuuripargi loomisel/ehitamisel kohtuvad omavahel erinevate valdkondade spetsialistid (kunstnikud, maastikuehitajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad jmt), erivajadusega inimesed ja kohalikud vabatahtlikud, mis võimaldab valdkondade ülest koostööd parima tulemuse huvides.
Samuti toetab park seda külastavate inimeste ühistegevustes osalemist.

PROJEKTI OODATUD TULEMUSED
​Riburada metsamängude park sisaldab püsiinstallatsioone ja tegevusi, mis moel või teisel peegeldavad kohapaikset kultuuri, looduslikke eripärasid, pakub võimalusi elamuste kogemiseks, kehaliseks aktiivsuseks, hariduseks, mõtteviisi muutumiseks aastaringselt.
Park koosneb nelja tüüpi mängudest (sensomotoorika, aglity treening, sotsiaalsed ja mõttemängud), taimerajast, skulptuuridest ja taiestest, neid ühendavatest radadest ja vaadetest. Suurem osa nähtavast loomingust pärineb ringmajanduse produktidest.
Pargis korraldatakse sündmusi, mis tutvustavad pargi võimalusi, toovad kokku kunstnikke, võimaldavad kaasamist ja integratsiooni erinevate võimetega inimestele. 
Park on avatud avalikkusele kindlate sündmuste raames (näiteks avatud talude päev). Riburada metsamängude parki on igaühel aastaringselt võimalus eelnevalt broneerida.